Doğan Yarar

Keymapper Gui

BusyBox v1.27.2 (Ubuntu 1:1.27.2-2ubuntu3.2) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands (initramfs)
sudo fdisk -l
sudo fsck /dev/sda1

  1. Yeni bir sekme açıp adres çubuğuna about:config yazıyoruz ardından Enter basıyoruz. Gelecek uyarıyı kabul edip ayar sayfasına geçiş yapın.
  2. Arama kutusuna full-s yazın iki seçenek gelecektir bunlar full-screen-api.transition-duration.enter ve…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store